Government of India
BEAMS  
(Since 2007-08))(M)
Drop-Down Menu MIS DDO'S CORNER TEST MODE IPLA Tooltip text
Important Links
akam

Click Here

Budget 2021-22
Mahakosh Test Mode
रेरेरेरेव सदफसफस एफसेफसड़फव सन 2019 2020 मधील खर्चाच्या पूरक मागण्या सन 2019-2020 मधील खर्चाच्या पूरक मागण्या फेब्रुवारी, 2020 चे अधिवेशन परिपत्रक महाराष्ट्र विवनयोजन अधिनियम, 2020 निधी वितरण...(तात्पुरती व्यवस्था), दि. 16.04.2020 कोविड-19 च्या संसर्गजन्य रोगामुळे सन 2020-21 या वित्तीय वर्षात होणाऱ्या अर्थव्यवस्थेवरील परिणामाबाबत वित्तीय उपाययोजना करण्याबाबत महाराष्ट्र विवनयोजन अधिनियम, 2020 निधी वितरण...(तात्पुरती व्यवस्था), दि. 16.04.2020 महाराष्ट्र विनियोजन अधिनियम, 2020 निधी वितरण ( तात्पुरती व्यवस्था) परिपत्रक दि.20/03/2020 सन 2019-2020 मधील मधील निधी वितरण पुनर्विननर्योजन प्रस्ता विधानमंडळाच्या फेब्रुवारी, 2020 च्या अधिवेशनात सादर केलेले सन 2019-2020 चे खर्चाचे विवरणपत्र सन 2019-2020 मधील खर्चाच्या पूरक मागण्या फेब्रुवारी, 2020 चे अधिवेशन विधानमंडळाच्या डिसेंबर,2019 च्या अधिवेशनात सादर केलेले सन 2019-2020 चे खचाचे पुरक विवरणपत्र. सन 2019 2020 मधील खर्चाच्या पूरक मागण्या सन 2019 20 महाराष्ट्र विनियोजन (लेखानुदान) अधिनियम 2019 आगामी लोकसभा निवडणूक - 2019 आदर्श आचार संहितेच्याअंमलबजावणीबाबत सन 2018-2019 मधील खर्चाच्या पूरक मागण्या नोव्हेंबर, 2018 चे अधिवेशन (हिवाळी). विधानमंडळाच्या जुलै २०१८ च्या अवधिवेशनात सादर केलेले २०१८-२०१९ चे खर्चाचे पूरक विवरणपत्र सन 2018-2019 मधील खर्चाच्या पुरक मागण्या जुलै, 2018 चे अधिवेशन (पावसाळी) Procedure of Negative Cash Flow carry Forward आहरण व संवितरण अधिकाऱ्यांच्या विविध बँक खात्यांमध्ये जमा असलेल्या शासकीय रकमेची माहिती मिळण्याकरिता अवललंबाव्याची कार्यपध्द्ती निश्चित करण्याबाबत . सन 2017-18 मधील ननधी नितरणाबाबत आथिैक वर्षाअखेर सर्व मंत्रालयीन विभाग व कोषागारांना पाळावयाच्या सूचना (महत्वाचे) सन 2016-17 मधील निधी वितरण /पुनर्विनियोजन प्रस्ताव....... अर्थसंकल्प नियमावलीतील पुनर्विनियोजनाचे अधिकार दिनांक 31 मार्च 2017 पर्यंत वित्त/नियोजन विभागाचे सहमतीने वापरणेबाबत गौणशीर्ष 800 इतर जमा /खर्च याच्या वापराबाबत. Operational Manual for drawing bills through BEAMS for DIC / Revised Seed Money Scheme loans आर्थिक वर्षाअखेर सर्व मंत्रालयीन विभाग व कोषागारांना पाळावयाच्या सूचना वैयक्तिक कर्ज वितरणाच्या देयकाचे प्राधिकार पत्र 08-Loans to individual या देयक उपप्रकारातुन तयार करण्याबाबत व सदर देयके देयके Without Repayment Schedule पारित करणेबाबत महाराष्ट्र विनियोजन विधेयक 2015, निधी वितरण (केद्रपुरस्कृत योजनांसाठी) पुनर्विनियोजनाचे अधिकार स्थगित करणेबाबत. अर्थसंकल्पीत निधी वितरीत करणे. विनियोजन विधेयक 2 जानेवारी 2015 योजनेत्तर (Non Plan) वैधानिक विकास मंडळ निहाय प्रत्यक्ष खर्च हा अविभाज्य भागासह विधानमंडळास सादर करणेबाबत.. विभागांकडील बांधकामाचा निधी ‘8443-नागरी ठेवी खाली ठेव’ म्हणून ठेवण्यास प्रतिबंध क्रणे बाबत. Cash Managemen पूरक मागण्यांच्या रकमांचे वाटप करण्याबाबत सूचना पुनर्विनियोजनाचे अधिकार मा्र्च, २०१३ पर्यंत स्थगित करण्याबाबत. योजनेत्तर योजनांचे प्रोफाईल संगणकावर नोंदविण्याबाबत दिनांक 8 फेब्रुवारी 2013 वाहन चालकांचे अतिकालीक भत्त्याबाबत दिनांक 18/01/2013 अर्थसंकल्प अंदाज, वितरण व संनियंत्रण प्रणालीवरील (बीम्स) जमेच्या नविन संकेतांकांसाठी उपलब्ध असलेल्या सुविधेबाबत . विभागांनी लेखानुदान भरण्यासाठी अनुसरावायाची कार्यपद्धती विशिष्ट तपशीलवार शिर्षाकरिता ८५ टक्के पर्यन्त निधी उपलब्ध करून देण्याबाबत स्थानिक आमदार विकास निधी व वार्षिक योजनांच्या खर्चाबाबत एक हजार पर्यंतची देयके कोषागारात सादर न करण्याबाबत देयक प्राधिकारपत्राचा वैधता कालावधी शुद्धी पत्रक पासवर्डसंबंधी महत्वाची सूचना विधान मंडळाच्या सदस्यांची देयके अवितरीत अनुदानातून पारीत करणेबाबत
महाराष्ट्र (व्दितीय पुरवणी) विनियोजन अधिनियम,2015, निधी वितरण. सेवार्थ प्रणालीतून वेतन देयके संस्करीत करण्याबाबत आहरण व संवितरण अधिकाऱ्यांसाठी महत्त्वाची सूचना NPS करिता डीडीओ रजिस्ट्रेशन क्रमांक प्राप्त होण्यासाठी करावयाची कार्यवाही. Important Notice for National Pension Scheme (NPS) Important circular for National Pension Scheme.(NPS) E-Tendar Notice शेवटची संधी 54 वी महाराष्ट्र लेखा लिपिक जानेवारी 2014 परीक्षा परिपत्रक पतपत्र धनादेश (LOC) नोंदविण्यासंबधित सुधारित निर्देश नवीन निवृत्तीवेतन प्रणालीबाबत सूचना अंतिम वेतन प्रमाणपत्राबाबत आधार युआयडी योजनेबाबत महत्वाची सूचना प्रलंबित देयकांची स्तिथी पाहण्याची सुविधा. संक्षिप्त देयकांबाबत महत्वाची सूचना सेवार्थ प्रणालीतून वेतन देयके सादर करणेबाबत सुचना दि. २०.११.२०१०